Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
11 март 2019

Община Варна обявява конкурс за финансиране на до 6/шест/ малки проекти на стойност до 5 000/пет хиляди/ лв. - 11.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение № 1532-5/Х, т.3.25.17 Протокол № 37 от заседание, проведено на 30.01.2019 г., с което Общински съвет - Варна приема Социалната програма на община Варна за 2019 г. и във връзка със Заповед №0905/07.03.2019  г.,  Кметът на Община Варна

ОБЯВЯВА:

ОБЩИНА ВАРНА

Конкурс за финансиране на до 6/шест/ малки проекти на стойност до 5 000/пет хиляди/ лв. всеки на тема: „Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна”.

 I.            Основна цел на конкурса

Стимулиране реализирането на иновативни проектни предложения за интеграция на уязвимите социални групи.

 II. Тема

„Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна”.

 

III. Условия за кандидатстване

 1. Предложените проекти да не са част от по-голям проект и да не включват дейности, средствата,  за които са осигурени от друго финансиране;
 2. Предложените проектни дейности да бъдат разработени на база анализ на потребностите на конкретната целева група, приложен към конкурсната документация;
 3. Неправителствените организации могат да кандидатстват с не повече от 1/един/ проект;
 4. Декларация за сътрудничество с ясно разписани задължения по проекта, подписана от Председателя на неправителствената организация и Директора/ Управителя на социалната услуга в общността/социалната институция, която е на подчинение на Община Варна и чиито клиенти са бенефициенти по проекта /за проекти, чиято целева група са потребители на социални услуги в общността, от резидентен тип или специализирана институция с договори за финансиране от Община Варна/.
 5. Неправителствените организации да имат опит в предоставянето на социални услуги най-малко 1/една/ година.

 IV. Целеви групи на проектите

1) деца и възрастни с увреждания, умствена изостаналост и психични разстройства;

2)  деца в риск и техните семейства;

3)  лица от малцинствени групи;

4)  самотни възрастни хора;

5)  възрастни и деца, жертви на домашно насилие и трафик на хора;

6)  лица, зависими от алкохол;

7)  лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода“.

 V. Времетраене на проектите

В рамките на настоящия конкурс ще бъдат разглеждани проекти със срок на изпълнение до 5 месеца. Проектите трябва да започват не по-рано от 01 юни 2019 година и да приключат не по-късно от 31 октомври 2019 година.

VI. Краен срок

            Крайният срок за подаване на проектите е до 16:00 часа на 29.03.2019 г.

 VII. Начин на подаване на проектите

Проектите се подават в деловодството на Община Варна в запечатан непрозрачен плик, с придружително писмо до директора на Дирекция „Социални дейности” на Община Варна за участие в Конкурс на тема: „Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна”.

 

VIII. Схема на финансиране

 1. НПО могат да кандидатстват за финансова подкрепа до 5 000 лв., при гарантиран минимален собствен (съвместен) принос не по-малък от 10 % от общата стойност на проекта;
 2. Собственият принос (съвместен) на участниците в проекта може да бъде финансов или остойностен нефинансов. Отчитането на собственият принос става по същия начин както и исканото финансиране - с фактури, касови бонове, договори и др.

 IX. Конкурсът не финансира:

 1. Разходи, свързани с управлението на проекта над 10 % от общата стойност;
 2. Разходи за командировки;
 3. Политическа и стопанска дейност;
 4. Строителни, ремонтни дейности, техника и оборудване;
 5. Разходи по предварителната подготовка на проекта;
 6. Разходи за юридически консултации.

 X. Основни документи за кандидатстване

 1. Копие на съдебна регистрация на кандидатстващата организация – заверено „Вярно с оригинала” от кандидата с подпис и печат.
 2. Актуално състояние на организацията – заверено за вярност от кандидата с подпис и печат.
  1. Копие на регистрация по БУЛСТАТ.
  2. Формуляр за кандидатстване;
  3. Типов формуляр за бюджет на проекта;

6.   Автореференция на кандидатстващата организация (в случаите на новоучредена организация да се приложи едногодишна стратегия за развитие) – свободен текст до една страница.

 1. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ липса на задължения към НАП;

б/ липса на изпълнителни дела от Съдебно изпълнителна служба.

8. Списък с членовете на екипа, отговорен за изпълнението на проекта с имена, отговорности и приложени копия на документи за образование и професионална квалификация. 

9. Декларация за сътрудничество с ясно разписани задължения по проекта, подписана от Председателя на неправителствената организация и Директора/Управителя на социалната услуга в общността /социалната институция, която е на подчинение на Община Варна и чиито потребители са бенефициенти по проекта-оригинал/.

 

XI. Разглеждане и оценка на проектите

1.  Не се допускат до класиране проекти, които: имат липсващи документи; са получени след обявения краен срок на конкурса и проекти, които не отговарят на изискванията на  Раздел III „Условия на конкурса” и Раздел IX „Конкурсът не финансира”.

2.  Спечелилите конкурса ще бъдат поканени за сключване на договори. Плащането по проектите ще се извърши по следния начин:

-   80% от общата стойност авансово, преди започване на проекта, срещу представена фактура;

-   20% от определената сума след приключване на проекта, срещу представени: подробен технически отчет, финансов отчет, заверени копия на всички финансови документи и приемо-предавателен протокол.

 

XII. Отчитане на проектите

1. Отчитането на проектите е в съответствие с Процедурата за условията и реда за кандидатстване, финансиране и отчитане на социални услуги, предоставяни от външни доставчици и на проекти на неправителствени организации на територията на община Варна. Крайният срок за отчитане е до 7 ноември 2019 г., като отчетите се внасят в Деловодството на Община Варна с придружително писмо до дирекция „Социални дейности”.

2. Отчетите трябва да съдържат:

2.1 Приемо-предавателни протоколи – 2 бр.;

2.2 Технически отчет – 1 бр.;

2.3 Финансов отчет – 1 бр.;

2.4 Приложени в 1 екземпляр:

- всички фактури за извършени плащания по договора, придружени с платежно нареждане, ако е платено по банков път или с касов бон за платените в брой. Фактурите трябва да съдържат пълна информация за вида, количеството, единична цена на стоката/услугата, опис на закупените стоки; километрите и маршрут на фактурите за транспорт и във връзка с какво мероприятие/проект са направени разходите.

- граждански договори, придружени с хонорарните сметки за изплатените суми, протоколи за приета работа и платежни за внесени осигуровки;

- списъци на лицата, ползватели на услугите (по договорите, в които се изисква) с подписите на лицата;

- други договори или документи, свързани с изпълнението;

- билети за транспортни разходи (с опис на тях до къде се е пътувало и колко човека);

- материали, издадени по Договора на хартиен или електронен носител – плакати, бюлетини, дипляни, книжки, наръчници и т.н.

2.5 Фактура за окончателно плащане (пише се след като е приет отчета);

3. Всички документи трябва да имат подпис и печат, а копията заверени за вярност.

 

XIII. Критерии за оценка на предложените проекти

 • Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 20 точки;
 • Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 20 точки;
 • Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 15 точки;
 • Финансова стабилност на кандидата – 20 точки;
 • Разпределение на бюджетните средства по законосъобразност и в съответствие с        дейностите по проекта – 25 точки;

 

XIV. Информация и формуляри

1.  Формуляри и консултации за изготвяне на проектите могат да бъдат получени в Община Варна на адрес „Осми Приморски полк” № 43, дирекция „Социални дейности”, стаи 1301 и 1306, телефони: 052/820-247, 052/820-306, 052/820-196 и в интернет страницата на Община Варна http://www.varna.bg/

2.  Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса –  15.04.2019 г.

3.  Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на община Варна в раздел „Обяви и съобщения“.

 

Неразделна част от утвърдените условия и критерии  са:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Типов формуляр за бюджет на проекта;

3. Заявление за участие;

4. Процедурата за условията и реда за кандидатстване, финансиране и отчитане на социални услуги, предоставяни от външни доставчици и на проекти на неправителствени организации на територията на община Варна.

 

 

                                        

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.