Търсене
Начало » Обяви » Търгове
15 март 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - 15.03.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

 „ЮНИОН  ИНВЕСТМЪНТС‟ ООД

 

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, ул. „Прилеп‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1934, с площ 277 кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2553.1934.1, с площ 43 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2553.30, ПИ 10135.2553.1933,  ПИ 10135.2553.1932 и ПИ 10135.2553.1935, предмет на Акт за частна общинска собственост №9913/05.07.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

 

МАРЕК  МИХАЛ  МЛИНАРЧИК 

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, С.О. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4740 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.четири хиляди седемстотин и четиридесет), с площ 340 (триста и четиридесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2517.5262, ПИ 10135.2517.5261, ПИ 10135.2517.5304, ПИ 10135.2517.9608, ПИ 10135.2517.2459, ПИ 10135.2517.4601 и ПИ 10135.2517.2467, предмет на Акт за частна общинска собственост №9914/05.07.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

 

„ЧЕНСФИЛД 55‟ ЕООД  

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав Варненчик‟, С.О.„Ментеше‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1443 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и едно.хиляда четиристотин четиридесет и три), с площ 294 (двеста деветдесет и четири) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4033.13, ПИ 10135.4033.57, ПИ 10135.4501.1961, ПИ 10135.4501.1406  и ПИ 10135.4501.1442, предмет на Акт за частна общинска собственост №9902/06.06.2018г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.