Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
15 март 2019

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка -15.03.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

         Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

Радосвета Вълчева, Дияна Вълчева, Николай Вълчев, Никола Цонков, Хексапет Гюжегян, Донка Колева, Василка Пандаклийска и всички заинтересовани лица, че на 12.03.2019  г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Еленка Михайлова Вълчева – молба Вх. № АУ 025359 ВН / 12.03.2019 г. за 318 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.2522.74 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-03-23/ 13.01.2010 г. на Началник на СГКК – Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.