Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
15 март 2019

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка на м. „Крушова градина“, землище с. Константиново -15.03.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: всички заинтересовани лица, че:

      По заявление вх. № АУ 022616 ВН /05.03.2019г. от Ивайло Петков, чрез адв. Димитър Стоянов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ 400 с площ 906 кв.м. по Кадастрален план на м. „Крушова градина“, землище с. Константиново, одобрен със Заповед № 30/27.01.1994г. на Кмета на Община гр. Белослав.

       По заявление вх. № АУ 022617 ВН /05.03.2019г. от Ивайло Петков, чрез адв. Димитър Стоянов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ 401 с площ 877 кв.м. по Кадастрален план на м. „Крушова градина“, землище с. Константиново, одобрен със Заповед № 30/27.01.1994г. на Кмета на Община гр. Белослав.

       По заявление вх. № АУ 022621 ВН /05.03.2019г. от Ивайло Петков, чрез адв. Димитър Стоянов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ № 402 с площ 737 кв.м. по Кадастрален план на м. „Крушова градина“, землище с. Константиново, одобрен със Заповед № 30/27.01.1994г. на Кмета на Община гр. Белослав.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.