Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
12 април 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за издадени заповеди на кмета на община Варна, в резултат от проведени публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост - 12.04.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 12.04.2019г. в изпълнение на  чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява на всички  заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание  „Закона за общинска собственост” и „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”(НРПУРОИ), както следва:

- 1413/11.04.2019г. на кмета на община Варна за определяне на МАРЕК МИХАЛ МЛИНАРЧИК за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, С.О. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4740 с площ 340 кв.м., предмет на АОС №9914/05.07.2018г.

- 1414/11.04.2019г. на кмета на община Варна за определяне на „ЮНИОН ИНВЕСТМЪНТС‟ ООД за  спечелил  публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, ул. „Прилеп‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1934 с площ 277 кв.м. и сграда с идентификатор 10135.2553.1934.1 с площ 43 кв.м., предмет на АОС №9913/05.07.2018г.

1415/11.04.2019г. на кмета на община Варна за определяне на „ЧЕНСФИЛД-55‟ ЕООД за  спечелил  публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав Варненчик‟, С.О. „Ментеше‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1443 с площ 294  кв.м., предмет на АОС №9902/06.06.2018г.

1431/11.04.2019г. на кмета на община Варна за определяне на „ДЗЗД ГРИГОРОВ И СИН‟ за  спечелил  публичния търг с явно наддаване, за отдаване под наем на временни павилиони - общинска собственост, находящи се в град Варна, ж.к.„Младост‟ - II м.р., ТК „Орехчето‟ (върху топлопровода), павилион №64, с площ 10 кв.м. за срок от 5 (пет) години.

1432/11.04.2019г. на кмета на община Варна за определяне на „ДЗЗД ГРИГОРОВ И СИН‟ за  спечелил  публичния търг с явно наддаване, за отдаване под наем на временни павилиони - общинска собственост, находящи се в град Варна, ж.к.„Младост‟ - II м.р., ТК „Орехчето‟ (върху топлопровода), павилион №63, с площ 10 кв.м. за срок от 5 (пет) години.

1433/11.04.2019г. на кмета на община Варна за определяне на „ДЗЗД ГРИГОРОВ И СИН‟ за  спечелил  публичния търг с явно наддаване, за отдаване под наем на временни павилиони - общинска собственост, находящи се в град Варна, ж.к.„Младост‟ - II м.р., ТК „Орехчето‟ (върху топлопровода), павилион №62, с площ 10 кв.м. за срок от 5 (пет) години.

1434/11.04.2019г. на кмета на община Варна за определяне на „ДЗЗД ГРИГОРОВ И СИН‟ за  спечелил  публичния търг с явно наддаване, за отдаване под наем на временни павилиони - общинска собственост, находящи се в град Варна, ж.к.„Младост‟ - II м.р., ТК „Орехчето‟ (върху топлопровода), павилион №65, с площ 10 кв.м. за срок от 5 (пет) години.

            На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.