Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка по плана на СО „Крушова градина“, землище с. Константиново, общ. Варна - 17.04.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ025801ВН/13.03.2019 г. на Община Варна от Диана Атанасова Панайотова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 525, по плана на СО „Крушова градина“, землище с. Константиново, общ. Варна.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.