Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
13 май 2019

Община Варна набира кандидати за длъжност Главен експерт „Туристическа дейност” към „Туристически информационен център“, дирекция „Туризъм“ при Община Варна - 13.05.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен експерт „Туристическа дейност” към „Туристически информационен център“,  дирекция „Туризъм“ при Община Варна. 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Стопански науки;

1.3.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания:

  • много добро владеене на най-малко 2 езика от изброените - английски, немски, френски или руски език,  предимство е владеенето на немски език
  • много добра компютърна грамотност и способност за работа с офис-техника

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж

4.5.Сертификат за ниво на владеене на немски език или диплом от гимназия.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 28.05.2019 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Да предоставя туристическа реклама и информация на жителите и гостите на Община Варна за предстоящи туристически събития, културно-историческите паметници и други мероприятия.

Да подпомага рекламно-информационната дейност на Община Варна у нас и в чужбина за презентирането й като туристическа дестинация.

Да съдейства при организиране на дейности свързани с популяризиране дейността на Община Варна в национални и международни изложения, панаири, прояви и други.

Да поддържа база данни за събитията, инициативите и възможностите, които Община Варна предлага на жителите и гостите на града.

Да съдейства при организирането на културни и обществени прояви от и/ или на територията на Турстическия информационен център.

Да изготвя и предава в отдел «Маркетинг, реклама и анализи» към дирекция «Туризъм» ежеседмична справка за броя и националността на посетителите в центъра и на дневен, обобщен отчет за извършените дейности и обслужени клиенти по определена форма и да анализира данните.

Изпълнява и други задачи по разпореждане на прекия си ръководител и на Директора на дирекция „Туризъм“.

8. Месторабота / адрес на работното място:      

гр. Варна,  площад „Св. Св. Кирил и Методий”, срещу Катедралата

9. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 850 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.