Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
14 май 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка по КККР на гр. Варна, Район „Приморски“ - 14.05.2019 г

О Б Я В Л Е Н И Е

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: всички заинтересовани лица, че:

       По заявление вх. № АУ 044644 ВН /07.05.2019г. от Марин Митев, чрез пълном. Добринка Митева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 461 кв.м. ид. части от ПИ ид. № 10135.2723.457 с обща площ 1661 кв.м. 523.457 (по ПНИ на м.“Ваялар“) ч. 203, ч.204 и ч.205 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ) по КККР на гр. Варна, Район „Приморски“, одобрени със Заповед № КД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София, съгласно скица изх. № 15-330481/12.04.2019г., издадена от СГКК – Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.