Търсене
Начало » Обяви » Търгове
17 юни 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил участник от проведен на 14.06.2019г. - публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - 17.06.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

„ЗСК - ДЕВНЯ‟ АД

 

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, ул. „Прилеп‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1932, с площ 2211 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2553.1935, ПИ 10135.2553.1934, ПИ 10135.2553.1933, ПИ 10135.2553.30, ПИ 10135.2553.34 и ПИ 10135.2551.545, предмет на Акт за частна общинска собственост №9912/05.07.2018г.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.