Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по ПНИ на с.о. „Пчелина“ - 19.06.2019 г.

                                               О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на:  всички заинтересовани лица, че:

       По заявление вх. № АУ 048001 ВН /16.05.2019г. от Александър Евтимов, чрез пълномощник Цветелина Дундова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ ид. № 10135.3506.614 с площ 296 кв.м. ≡ 506.614 ( по ПНИ на с.о. „Пчелина“ ) ≡ ч. 280 и ч.293 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Пчелина“) по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК – София, с интегриран ПНИ съгласно Заповед №  КД-14-03-988/19.04.2011г. на Началника на СГКК – Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.