Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по ПНИ на с.о. „Боровец-юг“ - 19.06.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Петър Ганчев – гр. Варна, Велико Жеков – гр. Варна, Любен Жеков – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

      По заявление вх. № АУ 038954 ВН /17.04.2019г. от Анастасия Ганчева, чрез пълномощник Дарина Велева, е започнало административно производство за заверка молба – декларация и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ ид. № 10135.5403.3156 с площ 1 888 кв.м. ≡ 403.3156 ( по ПНИ на с.о. „Боровец-юг“) ≡ 88, 89 и ч.90 ( по КП към ПКП на с.о. „Боровец-юг“) ≡ ч. 251 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ на с.о. „Боровец-юг“) и сгради с ид. № 10135.5403.3156.1 с площ 28 кв.м. и ид. № 10135.5403.3156.2 с площ 4 кв.м. по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.