Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Младши експерт “Координатор” в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред” при Община Варна - 20.06.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

за длъжност Младши експерт “Координатор” 

в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” 

към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Професионален бакалавър

1.2.Професионална област – Икономика, друго 

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

3.2. Автобиография

3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. 

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 05.07.2019 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

6.1.Основна цел на длъжността:

6.1.1. Води служебното стандартно деловодство на ОПБК и подпомага Управителя при извършването на сроковия контрол.

6.1.2. Изготвя доклади, обработва сигнали от юридически и физически лица, жалби, заявления по ЗДОИ, както и проекти на отговори по тях.

6.1.3. Подготвя отчети и справки относно изискуемите месечни финансови документи от Дирекция “Финансово – стопански дейности”.

6.1.4. Организира процеса по осигуряване на храна, медикаменти и консумативи за животните в ОПБК, оформя заявки и  координира своевременната им доставка.

6.1.6. Събира и обработва информация, във връзка с изготвянето на отчети, справки, становища и др. във връзка с дейността на ОПБК.

6.1.7. Своевременно подготвя и актуализира информацията в сайта на ОПБК.

6.1.8. Въвежда информация в регистри(електронни и други), съгласно действащото законодателство и Правилника за вътрешния ред и организацията на работата в ОПБК.

6.1.9. Води необходимата документация, относно годността на личните предпазни средства ползвани от служителите на ОПБК и организира снабдяването им с нови. 

6.2.Области на дейност: Координация на дейността на Общински  приют за безстопанствени кучета. 

7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 850 лева.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.