Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност „Управител” в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред” при Община Варна - 20.06.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТ  УПРАВИТЕЛ

в дейност „Общински приют за безстопанствени кучета” 

към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”, отдел „Опазване на обществения ред” при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Ветеринарна медицина, животновъдство, администрация и управление, икономика

1.3.Две години професионален опит.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

3.2. Автобиография

3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 05.07.2019 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

6.1.Основна цел на длъжността:

6.1.2. Да организира и управлява функциите по осигуряване, ръководене и обслужване дейността на ОПБК.

6.1.3. Да осъществява контрол по спазването и осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания при престоя на безстопанствените кучета в ОПБК.

6.2.Области на дейност: Организация и контрол по дейността на ОПБК, съгласно действащото законодателство и утвърден от Кмета на Община Варна Правилник за вътрешния ред и организацията на работа в ОПБК.

7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1400 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.