Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
16 юли 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба , недвижим имот - частна общинска собственост - 16.07.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 16.07.2019 г., в изпълнение на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопанска дейност“при община Варна оявява на всички заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание „Закона за общинска собственост и Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), както следва:

-      № 2821/15.07.2019г. на кмета на община Варна за определяне „ЗСК – Девня“ АД за спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба , недвижим имот  - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски“, ул. „Прилеп“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1932, с площ 2211 кв.м., при граници: ПИ 10135.2553.1935, ПИ 10135.2553.1934, ПИ 10135.2553.1933, ПИ 10135.2553.30, ПИ 10135.2553.34 и ПИ 10135.2553.545, предмет на Акт за частна общинска собственост № 9912/ 05.07.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.