Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
23 юли 2019

Община Варна набира кандидати за длъжност младши експерт „Недвижимо културно наследство – част архитектурна” към дирекция “АГУП”, отдел ”Недвижимо културно наследство” при Община Варна - 23.07.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 за длъжност Младши експерт „Недвижимо културно наследство – част архитектурна” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”, отдел ”Недвижимо културно наследство” при Община Варна

           1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

          1.1.Степен на завършено образование – Професионален бакалавър

           1.2.Професионална област – Архитектура, строителство и геодезия; Опазване на културното наследство; 

           2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

           3.Документи за участие:

           Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

           3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

           3.2. Автобиография

           3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

           4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 07.08.2019 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

          5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

           6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  • Участва при формирането и провеждането на политиката по опазване на културното наследство на територията на община Варна и Североизточен планов икономически район, съгласно дейността и функциите на дирекция АГУП и отдел „Недвижимо културно наследство“.
  • Съвместно с други специалисти и под ръководството на прекия ръководител извършва проучвания във връзка с опазване на недвижимото културно наследство.
  • Съгласно изискванията на нормативната уредба, разглежда и проверява искания за намеси и инвестиционни проекти в защитените територии за опазване на културното наследство по част „Архитектура“, подготвя и окомплектова преписки за архив, води електронен регистър на сградите ПК, окомплетова и води електронен регистър по движението на преписките, изготвя разрешения за строеж на сгради ПК, води електронен и хартиен регистър на издадените разрешения за строеж, предлага решения по предоставените за съгласуване инвестиционни проекти.
  • Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица,  извършва огледи, съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност.
  • Води регистър на НКЦ на територията на община Варна и Североизточен планов икономически район, досиета за всеки обект със статут на НКЦ.
  • Подготвя обяви, предписания, съобщения, уведомления, констативни протоколи, указания за аварийно-временно укрепване и др.
  • Подготвя кореспонденция с общинските администрации и централните     органи по опазване и охрана на НКЦ – МК, ГД „ИОКН“ и НИНКН.
  • Съвместно с други специалисти и под ръководството на прекия ръководител оказва съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си.
  • Съвместно с други специалисти участва в процедурата по проучване, изготвяне и издаване на писмени становища от ЗКН за НКЦ, които не са с категории „световно“ и „национално“ значение, намиращи се в общините от Североизточен планов икономически район, с приложена към тях проектна документация.

           7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 850 лева.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.