Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
25 юли 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка - 25.07.2019 г

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, обнародван в д.в. бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна, обявява на Гергина Димитрова Железова, Любомир Петков Димитров, Димитър Николов Тодоров, Галина Тодорова Николова, Никола Тодоров Николов и на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх. рег. № АУ065628ВН/05.07.2019 г. на Община Варна от Румяна Петкова Василева и Марийка Димитрова Димитрова е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост за сгради с идентификатор 10135.1501.92.1 със застроена площ от 69 кв.м и 10135.1501.92.2 със застроена площ от 18 кв.м, както и ½ ид. части от дворно място от ПИ 10135.1501.92, целият с площ 288 кв.м по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. Варна, ул. „Ивайло“ №71. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.