Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
29 юли 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка - 29.07.2019 г.

 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Лиляна Христова Бенева и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ060432ВН/21.06.2019 г. на община Варна от Маргарита Христова Бенева - Минчева, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на сграда с идентификатор №10135.1507.613.7 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. шестстотин и тринадесет. седем), по КК и КР на гр.Варна, одобрени със заповед №РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед № 18-4301-22.04.2019 г. на Началник на СГКК-Варна с предназначение – хангар, депо, гараж с площ 14,00 кв.м., разположен в ПИ №10135.1507.613, с адрес: гр.Варна, ул.“Архимандрит Филарет“ №12.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.