Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, район „Младост“, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски“ №99 - 06.08.2019 г.

 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обнародван в Д.В бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г., Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, отдел “ОС” при община Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:

         Уведомява се: Анифе Хюсеин Бекер  и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Мехмед Али Мехмед със заявление рег. № АУ071785ВН/23.07.2019 г. за жилищна сграда на един етаж с идентификатор 10135.3517.237.1 със застроена площ 46 кв.м. по одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Младост“, гр. Варна, ул. “Д-р Селименски“ №99. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.