Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
07 август 2019

Община Варна набира кандидати за длъжност Изпълнител „Готвач” към дейност „Хранителен комплекс“ при Община Варна - 07.08.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност   

Изпълнител „Готвач” към дейност „Хранителен комплекс“ при Община Варна 

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Средно;

1.2.Професионална област – Обществено хранене; 

2. Допълнителни изисквания:

  • познания в областта на общественото хранене;
  • колегиалност и умение за работа в екип;инициативност, комуникативност, оперативност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. 

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 21.08.2019 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите. 

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира и осъществява производствената дейност в кухнята.

Спазва разходните норми за количеството и качеството на суровите продукти.

Следи за качеството на готварската продукция.

Борави с машините, съоръженията и инвентара при производството и предаването на готварската продукция.

Спазва правилата за безопасност и здраве при работа, инструкциите за противопожарна защита и санитарно - хигиенните изисквания в кухнята, правилата за безаварийна работа на използваните кухненски машини.

Поддържа висока производствена и лична хигиена на работното място, съгласно санитарните изисквания.

Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи от Управителя, в рамките на основната дейност. 

8. Месторабота / адрес на работното място:      

гр. Варна,  бул. „Осми Приморски полк“ № 43 

9. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 800 лева.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица. 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.