Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по КП на м.“Франга дере и м.Кокарджа“, община Варна - 19.08.2019 г.

                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че:  

        По заявление вх. № АУ 069936 ВН /18.07.2019г. от Ангелинка Петрова, чрез пълном. Венцеслав Василев, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за 412 кв.м. ид. части от ПИ ид. 10135.2551.133 с обща площ 1 012 кв.м. по КККР на гр. Варна ≡ 88 (по КП на м.“Франга дере и м.Кокарджа“ 1999г.) ≡ 1160 (по КП на м.“Франга дере – Домуз дере“ 1973г.) ≡ ч. 9180 ( по КП „Крайбрежието“ 1956г.) по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.