Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за изменение на ПНИ на местност „Траката“, землище кв. Виница, община Варна - 20.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 Относно: вх. № АУ 103830 ПР_007ВН/04.07.2019 г.


 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  ДИМИТЪР ЙОРД. ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ ЙОРД. ЙОРДАНОВ, СТЕФАН ИВ. СТЕФАНОВ, ВАСИЛ К. ВАСИЛЕВ И НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало административно производство за изменение на ПНИ на местност „Траката“ – селищно образувание,  КР 520, землище кв. Виница, община Варна.

Производството е по инициатива на Благомир Ив. Михайлов относно промяна на собствеността на имот № 578 по ПНИ.

Производството ще завърши с издаване на заповед за изменение на КККР от Началника на СГКК гр. Варна.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.