Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
26 август 2019

Община Варна обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Локални мрежи и база данни“ в отдел „ИКТ“, дирекция “Информационно и административно обслужване” при Община Варна - 26.08.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

Главен експерт „Локални мрежи и база данни“

в отдел „Информационни и комуникационни технологии“, дирекция “Информационно и административно обслужване” при Община Варна

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

          1.1. Степен на завършено образование – бакалавър;

          1.2. Професионална област –  информатика, електронна техника, математика, изчислителна техника, друго.

          1.3. Ранг - IV младши или 2 години професионален опит.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

          3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

          3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

          3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

          3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

 

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 05.09.2019 г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Варна.

 6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

          Поддържане и оптимизиране на информационната система в общинската администрация. Осъществяване на контрол по обмена на информация и комуникацията с районните администрации и кметствата, включени в локалната мрежа на Община Варна. Администриране на сървърни операционни системи, бази данни и активна директория. Поддръжка на изградената мрежа; идентифициране на потенциални рискове или слабости на информационното и комуникационно оборудване; разработване и прилагане на планове за защита и политики за администриране на данни, администриране на компютърни мрежи и свързаната с тях компютърна среда.

8. Основната заплата, определена за длъжността: до 1150 лв.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 263

Лице за контакт: Ирина Нинова

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.