Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
28 август 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Средна гора“ №18 - 28.08.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Христо Йорданов Минев, Даринка Райнова Минева, както и на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ079594ВН/13.08.2019 г. на община Варна от Росен Димитров Стойков, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Средна гора“ №18, представляващ жилище, построено върху имот пл.№17,18 от кв.194 по плана на 9-ти м.р. на гр.Варна, заемащо втория етаж на двуетажна жилищна града, със съответните идеални части от общите части на сградата

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.