Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
30 август 2019

Обявление на дирекция АГУП, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект : „Довеждащ канализационен колектор от с.Каменар, община Варна" - 30.08.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

 ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Варна на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.128, ал.8 от ЗУТ, съобщава, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект : „Довеждащ канализационен колектор от с.Каменар, община Варна“.

Проектът е изложен в  отдел „Кадастър и регулация“, дирекция АГУП,  община Варна.               

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Варна.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 64 от 13.08.2019г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.