Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
02 септември 2019

Община Варна обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Недвижимо културно наследство“ към дирекция „ Архитектура, градоустройство и устройствено планиране “ при Община Варна - 02.09.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА


ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“, 

дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”при Община Варна

          1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област –  Архитектура, Опазване на архитектурното наследство;

1.3.Ранг - III младши или 4 години професионален опит.

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Опазване на недвижимото културно наследство на гр. Варна – краткосрочна, средносрочна и дългосрочна програма“ и интервю.

 3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

          3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

          3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

          3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 12.09.2019 г. на адрес : гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5.Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Варна.

6.Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и в електронната й страница.

 7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1.Цел на длъжността: Да организира, координира и контролира ефективно и законосъобразно процедурите за имоти в защитените територии по опазване на недвижимото културно наследство на територията на община Варна и Североизточен планов икономически район.

7.2.Области на дейност:

7.2.1.Организира, ръководи и контролира процедурите за намеси и инвестиционни проекти на имоти в защитените територии за опазване на културното наследство. 

7.2.2.Извършва контрол относно правилното прилагане на ЗКН, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към тях за имоти в защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство на територията на община Варна и Североизточен планов икономически район.

7.2.3.Извършва контрол относно правилното прилагане на Общия устройствен план, подробните устройствени планове в поземлените имоти на територията на община Варна и кметствата към нея по отношение на защитени територии за опазване на културното наследство.

 

8. Основната заплата, определена за длъжността: до 1560 лв.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 171

Лице за контакт: Дора Кръстева 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.