Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
02 септември 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. 10135.2551.2150 - 02.09.2019 г.

                                               О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Илиян Илиев – гр.Варна, Тихомир Дичев – гр.Варна, Росен Владимиров – гр.Варна, Венета Аврамова – гр.Варна; Илия Ников – неизвестен адрес; Стоянка Вешкова – неизвестен адрес; Александър Янев – неизвестен адрес и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 072280 ВН /24.07.2019г. от Мануел Манов, чрез пълном. адв. Ивелина Атанасова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. 10135.2551.2150 с площ 975 кв.м. по КККР на гр. Варна ≡ 910 (по КП на м.“Франга дере и м.Кокарджа“ 1999г.) ≡ 645 (по КП на м.“Теке-Пчелина“ 1968г.) ≡ ч. 12475, ч.12476 и ч.12477 ( по КП „Крайбрежието“ 1956г.) по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.