Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
16 септември 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.2552.2803 - 16.09.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на Панайот Кръстев, Диана Кръстева, Анна Кръстева и на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ 074620ВН /31.07.2019 г. на Община Варна от Жанета Минчева Бенкова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.2552.2803 по КККР одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК находящ се в ж.к. „Изгрев“, район „Приморски“- Общ. Варна

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.