Търсене
Начало » Обяви » Търгове
16 септември 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил участник от проведен на 13.09.2019г. - публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - 16.09.2019 г

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл.93, ал.3 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟ (НРПУРОИ), на Общински съвет – Варна, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

„БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ‟ ЕАД  

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, землище на село Тополи, представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.514.291, с площ 61 006 кв.м., при граници на имота: ПИ 72709.164.287, ПИ 35211.12.23, ПИ 35211.12.1, ПИ 72709.514.185, ПИ 72709.514.182,  ПИ 72709.514.1047, ПИ 72709.514.292, ПИ 72709.514.1045, ПИ 72709.514.855 и ПИ 72709.514.1044, предмет на АОС №10223/28.08.2019г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.