Търсене
Начало » Обяви » Търгове
16 септември 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил участник от проведен на 13.09.2019 г. - публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост - 16.09.2019 г.

В изпълнение на чл.74, ал.4 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟ (НРПУРОИ) на Общински съвет – Варна, след проведен публично оповестен конкурс на 13.09.2019г. от 11.30 часа в зала „Пленарна‟, в сградата на община Варна на бул. „Осми приморски полк‟№43 и на основание Заповед №3477/28.08.2019г. на кмета на община Варна:

О Б Я В Л Е Н И Е  

Резултати за формирана оценка от предложенията, които отговарят на компонентите, указани в Заповед №3477/28.08.2019г. на кмета на община Варна, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ж.к. „Владислав Варненчик‟, местност „Планова‟, представляващ част от имот с пл. №929, състоящ се от временен обект с обща застроена площ 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м., в това число - навес със застроена площ 235 (двеста тридесет и пет) кв.м. и операторна със застроена площ 40 (четиридесет) кв.м. и свободна площ 1 225 (хиляда двеста двадесет и пет) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост №77/25.03.1997г., за срок от 5 (пет) години.

Конкурсната комисия обявява „МЕТАН ГРУП‟ ООД със сертификат с регистрационен №2 за спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем с комплексна оценка 100 точки и съгласно чл.74, ал.2 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟(НРПУРОИ) на Общински съвет – Варна да бъде изготвен мотивиран доклад до кмета на община Варна за определяне на участника спечелил конкурса.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.