Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
19 септември 2019

Обявления на дирекция "ОСИСД",че ще се извърши въвод във владение в м. „Балъм дере“, район „Владислав Варненчик“- Община Варна -19.09.2019 г.

О б я в л е н и е

Във връзка със задълженията на Община Варна по прилагане на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и постъпило заявление рег. № АУ 084777 /28.08.2019 г от Никола Стоянов Джеров за издаване протокол за въвод във владение в ПИ 10135.4503.69, обявява на   всички заинтересовани лица, че на 24.09.2019г. от 10,00 часа на място ще се извърши въвод във владение в ПИ 10135.4503.69 в м. „Балъм дере“, район „Владислав Варненчик“- Община Варна, по КККР одобрени със Заповед РД18-30/19.06.2007г. на изп. директор на АГКК и изменен със заповед КД-14-03-2709/18.10.2012г. на началник на СГКК-Варна.

О б я в л е н и е

Във връзка със задълженията на Община Варна по прилагане на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и постъпило заявление рег. № АУ 084774 /28.08.2019 г от Никола Стоянов Джеров за издаване протокол за въвод във владение в ПИ 10135.4503.353, обявява на  Стефан Куцаров Стефанов, Гинка Начева Петкова, Мартин Георгиев Калудов, Павлина Георгиева Ралева, Тодорка Калудова Петкова, Красимир Проданов Калудов, Тодор Манолов Калоянов, Гинка Георгиева Калоянова, Милена Калоянова Калоянова, Юлий Калоянов Манолов и на всички заинтересовани лица, че на 24.09.2019г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение в ПИ 10135.4503.353 в м. „Балъм дере“, район „Владислав Варненчик“- Община Варна, по КККР одобрени със Заповед РД18-30/19.06.2007г. на изп. директор на АГКК и изменен със заповед КД-14-03-2709/18.10.2012г. на началник на СГКК-Варна.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.