Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
19 септември 2019

Община Варна обявява конкурс за длъжност Главен експерт „Устройствени планове и регионални програми” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна - 19.09.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

 НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен експерт „Устройствени планове и регионални програми” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна 

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – екология;

1.3.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 04.10.2019 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва при разработването на предложение за насоките на общинската политика в областта на устойчивото развитие, опазването и възпроизводството на околната среда;

Изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблемите на устойчивото развитие и опазването на околната среда;

Консултира структурните звена при разработване на устройствени планове и регионални програми и следи за спазване в тях на принципите на устойчиво развитие и дава предписания в тази насока;

Участва в експертни съвети по устройство на територията при обсъждането на устройствени планове, както и на регионалните програми за развитие;

Подготвя становища във връзка с дейността по опазване на околната среда и участва в експертни съвети по приемането им;

Участва в експертни екологични съвети при разглеждане на оценки на въздействие върху околната среда на нови проекти;

Организира обществени обсъждания на доклади за оценка на въздействието върху околната среда;

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност;

Участва в търсенето на финансови ресурси от външни източници и международни програми във връзка с изпълнението на дейностите по опазване и възпроизводство на околната среда;

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1120 лева.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.