Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение по ПНИ на м. „Балъм дере“ – с.о., землище кв. Владиславово, гр. Варна - 20.09.2019 г.

                                                О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Еню Желев: Жоро Георгиев – с. Константиново, Димитър Георгиев – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

        По искане вх. № АУ 060298 ВН /22.06.2015г. от Никола Джеров, е започнало административно производство за издаване протокол за въвод във владение за ПИ503.472 с площ 1172 кв.м. по изменен ПНИ на м. „Балъм дере“ – с.о., землище кв. Владиславово, гр. Варна, одобрен със Заповед № РД-1-7706(444)/22.12.2003г. на Областния управител на област с административен център Варна, изменен със Заповед № КД-14-03-3024/15.11.2012г. на Началника на СГКК – Варна и на 24.09.2019г. от 10,00 ч., ще се извърши въвеждане на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.