Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна, дирекция "ОСИСД", че са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти за м. Боровец-север – землище кв. Галата, община Варна, област Варна - 04.10.2019 г.

Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 124 от 3.09.2019 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по § 4 от ЗСПЗЗ за м. Боровец-север – землище кв. Галата, община Варна, област Варна, като една част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлени имоти в ПНИ: № 750, 2749, КР 5401. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

Обявата е публикувана в Д.В. бр. 78 от 04.10.2019 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.