Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявления на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка ж.к. „Изгрев“, район „Приморски“- Общ. Варна - 04.10.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ 082895 ВН /22.08.2019 г.  на Община Варна от Станислав Атанасов Любчев, чрез пълномощник Златка Петрова Костадинова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.2552.1810 по КККР одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК находящ се в ж.к. „Изгрев“, район „Приморски“- Общ. Варна

        Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.