Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по ПНИ на с.о.“Акчелар“ - 11.10.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Симона Яръмлъкова – гр. София и на всички заинтересовани лица, че:

      По заявление вх. № АУ 097721 ВН /03.10.2019г. от Цвятко Великов, чрез адв. Христо Якимов от ВАК, е започнало административно производство за заверяване на молба декларация и издаване на удостоверение от Кмета на Община Варна, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка за имот, представляващ  ПИ ид. № 10135.2522.611 с площ 602 кв.м. ≡ 611 (по ПНИ на с.о.“Акчелар“) ≡ ч. 231 и ч.232 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) ≡ 611 (по КП към ПКП на с.о.“Акчелар“) ≡ 91 (по предходен КП) по КККР на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

 

                                               О Б Я В Л Е Н И Е 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Диана Стоянова – гр. Варна, Станимир Стоянов - гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:

      По заявление вх. № АУ 097729 ВН /03.10.2019г. от Цвятко Великов, чрез адв. Христо Якимов от ВАК, е започнало административно производство за заверяване на молба декларация и издаване на удостоверение от Кмета на Община Варна, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка за имот, представляващ  ПИ ид. № 10135.2522.613 с площ 1007 кв.м. ≡ 613 (по ПНИ на с.о.“Акчелар“) ≡ ч. 233, ч.234 и ч.9518 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) ≡ 613 (по КП към ПКП на с.о.“Акчелар“) ≡ 93 ( по предходен КП ) по КККР на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Филка Великова – гр. Варна, Пламен Панайотов -гр. Варна, Здравка Георгиева–гр.Варна, Георги Георгиев– гр.Варна, Георги Карамфилов – гр. Варна, Анка Демирова – с.Куманово, Анелия Донкова – гр.Варна, Тома Георгиев – гр. Варна, Светлана Иванова - гр.Варна, Георги Томов – гр.Варна, Тодорка Русева – гр.Варна, Светломира Иванова - гр.Варна и на всички заинтересовани лица, че:

      По заявление вх. № АУ 097724 ВН /03.10.2019г. от Цвятко Великов, чрез адв. Христо Якимов от ВАК, е започнало административно производство за заверяване на молба декларация и издаване на удостоверение от Кмета на Община Варна, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка за имот, представляващ  ПИ ид. № 10135.2522.783 с площ 657 кв.м. ≡ 783 (по ПНИ на с.о.“Акчелар“) ≡ ч. 231 и ч.232 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) ≡ 612 (по КП към ПКП на с.о.“Акчелар“) ≡ 92 ( по предходен КП ) по КККР на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.