Търсене
Начало » Обяви » Търгове
21 октомври 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за класиран на второ място участник, за спечелил публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - 21.10.2019г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 21.10.2019г. в изпълнение на  чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна, обявява на всички  заинтересовани лица за издадена заповед на кмета на община Варна на основание  „Закона за общинска собственост” и „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” (НРПУРОИ), както следва:

- №4346/17.10.2019г. на кмета на община Варна за определяне на „ТЕХНОКАР‟ ЕООД, класиран на второ място за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, ул.„Прилеп‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1932 с площ 2211кв.м., при граници: ПИ 10135.2553.1935, ПИ 10135.2553.1934, ПИ 10135.2553.1933, ПИ 10135.2553.30, ПИ 10135.2553.34 и ПИ 10135.2551.545 предмет на АОС №9912/05.07.2018г.

        На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 (седем) дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.