Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция АГУП за издадена Заповед №585/24.10.2019 г. на Главен архитект на община Варна - 13.11.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Варна обявява на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ издадена Заповед №585/24.10.2019 г. на Главния архитект на Община Варна, с която на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-114,230 „за жил. сгради и ТП" и УПИ V-230 „за жил. сгради и ТП", (ПИ №10135.2569.318 и ПИ №10135.2569.334), кв. 34 по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.