Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 14.11.2019 г.

                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Димитър Кънчев – гр. Варна; Людмила Илиева  - гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:

       По заявление вх. № АУ 100599 ВН /11.10.2019г. от Росен Ламбов, чрез пълномощник Катя Ламбова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.2552.4138 с площ 157 кв.м. ≡ ч. 1643 (по КП на м.“Франга дере до Домуз дере“ 1973г.) ≡ ч.12174 (по КП на „Крайбрежието“ 1956г.) по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София, изменени със заповед № КД-14-03-656/09.03.2012г. на Началник СГКК – Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.