Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
21 ноември 2019

Община Варна набира кандидати за длъжност Главен експерт „Регистрация строежи” към дирекция „ИИБ“, отдел „Паспортизация и регистрация на строежи“ при Община Варна - 21.11.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

 НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен експерт „Регистрация строежи към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Паспортизация и регистрация на строежи“ при Община Варна

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – архитектура или инженерна (ПГС/ ССС/ ВиК/ Ел);

1.3.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 06.12.2019 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва при формирането и провеждането на политиката на Община Варна, съгласно дейността и функциите на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” и отдел “Паспортизация и регистрация на строежи”;

Самостоятелно или съвместно с други специалисти извършва огледи на строежи и подготвя становища и предлага решения по представената за преглед документация на строежите във връзка с дейността на отдела;

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност;

Съвместно с други специалисти извършва преглед на документите и огледи на строежи, подлежащи на въвеждане в експлоатация;

Организира събирането на необходимите данни за вида и състоянието на негодни за ползване и застрашаващи сигурността строежи;

Дава тълкувания и консултации по прилагане на действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи;

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми;

Изпълнява допълнително възложени задачи от началника на отдел “Паспортизация и регистрация на строежи” и директора на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” за реализиране на поставените цели.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1100 лева.

  Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.