Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
03 декември 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 03.12.2019 г.

                                               О Б Я В Л Е Н И Е

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци Георги Титев : Яна Стоилова – гр. Варна, Георги Георгиев – гр. Варна, Борис Георгиев – гр. Варна; н-ци Васил Бонев: Катя Бонева – гр. Варна, Димитър Иванов – гр. Варна, Мирослав Иванов – гр. София и на всички заинтересовани лица, че:

      По заявление вх. № АУ 116114 ВН /27.11.2019г. от Златка Бонева, чрез пълномощник адв. Красимир Костов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ 936 кв.м. ид.ч. от ПИ ид. № 10135.5403.3499 с обща площ 5 541 кв.м. ≡ 403.3499 (по ПНИ на с.о.“Боровец-юг“) ≡ 2018 (по КП към ПКП на с.о.“ Боровец-юг“) ≡ ч.151 и ч.153 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) и жилищна сграда с ид. № 10135.5403.3499.2 по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.