Търсене

Съгласуване и одобряване на отделна част от инвестиционен проект /ВиК, Ел., ПБЗ или др./ с ОСИП от ЕСУТ или с доклад - УСЛУГА №9138

УСЛУГА №9138 

Съгласуване и одобряване на отделна част от инвестиционен проект /ВиК, Ел., ПБЗ или др./ с ОСИП от ЕСУТ или с доклад 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.144, чл.145 от ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Специални разрешителни, изискуеми по специален закон.
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите, когато е задължителна по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
 •  

Част ПБЗ

 •  

Част ЕЛ.

 •  

Част ВиК

 •  

Част ...........

 •  

Част ..................

 •  

Част .................

 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 • Предварителни договори или Становища от експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - ЕОН, В и К, Топлофикация и др.;
 • Технически паспорт на сградата (при реконструкция, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията)

*Забележка: 1. Проектите и визата да са съгласувани с НИНКН за обекти недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

Такса на административната услуга:  

- с ОСИП от ЕСУТ - 30 дни - 0,70лв./кв.м., но не по-малко от 100лв.

- с доклад - 14дни - 0,50лв./кв.м., но не по-малко от 100лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни /14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  3 години

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.