Търсене

Услуги на Областния информационен център

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. ВАРНА
 ЕВРОФОНДОВЕТЕ „ДА създаваме заедно” 

Варна 9000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий" № 2 /Козирката/ e-mail:oic_varna@abv.bg , http://eufunds.bg/bg/page/861, 052/820 911, 052/ 820 955

Областният информационен център във Варна (ОИЦ – гр.Варна) е създаден по проект на община Варна „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Варна", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ".
Услугите на центъра са безплатни. Те са насочени към административни звена и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, НПО и граждани. Екипът на центъра отговаря на запитвания по телефон, електронна поща и на място. Посетителите ще могат да ползват свободен достъп до интернет и специализирана литуратура. Областният информационен център ще организира във всички общини на Варненска област редица информационни събития и разяснителни кампании за отделните оперативни програми и актуалните процедури.
ОИЦ – гр. Варна е част от мрежата на 27-те областни информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 Информационни услуги:

- Осигуряване на основна и специфична информация за оперативните програми и Националната стратегическа референтна рамка, предоставяна по телефон, електронна поща или на място.
- Предоставяне на информация за Кохезионната политика на ЕС.
- Разпространение на информация за открити процедури по оперативните програми.
- Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, управляващите органи на оперативните програми, материали от проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд.
- Представяне на добри практики по проекти, реализирани на национално и местно ниво.

Експертни услуги :

- Предоставяне на информация на потенциални бенефициенти за възможностите за финансиране и кандидатстване по оперативните програми.
- Предоставяне на информация на място, по телефон или електронна поща.
- Осигуряване на отговори на отправени въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация.
- Изготвяне и предоставяне на информация до медии.

Логистични дейности:

- Свободен достъп на място в Областния информационен център до интернет, информационни ресурси и специфична литература, свързана с кохезионната политика на ЕС, Структурните и Кохезионния фонд.
- Организиране на информационни събития за популяризиране на оперативните програми на територията на Варненска област: организиране на информационни кампании, конференции, семинари, кръгли маси.
- Участие в информационни събития и инициативи на управляващите органи и междинни звена на оперативните програми, както и на Централния информационен и координационен офис.

Комуникационни услуги:

- Сътрудничество с целевите групи, настоящи и потенциални бенефициенти.
- Сътрудничество с областна администрация, общини и регионални структури на министерства.
- Сътрудничество с управляващите органи и междинните звена на оперативните програми.
- Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК.
- Сътрудничество с медии.

СЪБИТИЯ И ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Областният информационен център – гр. Варна разполага със зала с капацитет до 30 човека за провеждане на семинари, кръгли маси, мултимедийни презентации, обучения и други специални събития.

                      Организиране на събития в Областния информационен център
Областният информационен център предоставя възможност за организиране на събития на потенциални бенефициенти и бенефициенти за представяне на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд.

                          Тематични информационни срещи/Групови посещения
Областният информационен център организира тематични информационни събития и срещи за групи потенциални бенефициенти /административни звена и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, НПО и граждани/ по тематика, заявена предварително от заинтересованите страни. Разяснителни срещи са на обща или специфична тема, свързана със Структурните фондове и КФ на ЕС според интереса на посетителите.
Заявки за тематични срещи и събития се подават 2 седмици преди планираната дата на провеждане.

За заявки: 052/820 911, 052/ 820 955 или е-mail: oic_varna@abv.bg