Търсене
15 януари 2013

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - УСЛУГА № 39007

УСЛУГА № 39007


Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга:

  • За обикновена и бърза услуга – Информационен център
  • За експресна услуга - Гишета от № 1 до № 4 , Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО” 

Предоставяне на административната услуга:

  • На гишета от № 1 до № 4, Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.1 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.18 

Необходими документи: - 

Цена на административната услуга:  

- обикновена услуга:    3.00 лв.

- бърза услуга:              5.00 лв.

- експресна услуга:      10.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:  

- обикновена услуга:    7 дни

- бърза услуга:              3 дни

- експресна услуга:      1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.