Търсене
27 септември 2012

Обработка на адресна карта за настоящ адрес - УСЛУГА № 39011

УСЛУГА № 39011


Обработка на адресна карта за настоящ адрес 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише № 9-11, Сектор ЕСГРАОН,  Дирекция “ИАО”

Място на предоставяне услугата на клиента: Гише № 9-11, Сектор ЕСГРАОН,  Дирекция “ИАО”

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Закон за гражданската регистрация – чл.96 и чл.99 във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8

Необходими документи:

  1. Попълнена Адресна карта за настоящ адрес.
  2. Документ за собственост; документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
  3. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.
  4. Лична карта.
  5. Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

 Такса на административната услуга: 2.00 лв.

 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

експресна услуга:      веднага

 Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.