Търсене

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж -УСЛУГА №39031

УСЛУГА №39031 

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга:

Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента: отдел „Строителен контрол“ 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.157, ал.2 и чл.158, ал.1 от ЗУТ 

Необходими документи :

 • Лиценз за регистрация на строителната фирма – изпълнител от Камарата на строителите
 • Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя
 • Договор за упражняване на строителен надзор, договор за упражняване на техническо ръководство (за строежи V-та категория), диплома на технически ръководител
 • Договор за авторски надзор с проектанта
 • Одобрен и съгласуван график за прокопаване от Дирекция ИИБ, Община Варна и заповед за право на прокарване – за линейни обекти
 • Становище на КАТ, Градски Транспорт, ТАСРУД и др. - при дългосрочни СМР по основни направления
 • Копие от одобрен ПБЗ и ВОД
 • Копие от одобрен план за управление на строителни отпадъци, в случаите когато такъв се изисква (съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците)
 • Договор за извозване на изкопни земни маси, удостоверение за насочване на земни маси и строителни отпадъци, маршрут за транспортиране
 • Протокол за трасиране
 • Служебна бележка за платено тротоарно право (копие)
 • Договор за наблюдение на изкопните работи, в случаите когато такъв се изисква (съгласно чл.161 от Закона за културното наследство) 

* Забележка:  Датата за откриване на строителната площадка трябва да бъде минимум 7 (седем) дни след подаване на настоящото искане. 

Цена на административната услуга: 20.00лв., които се предплащат 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.