Търсене
06 декември 2017

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти - УСЛУГА №9032

УСЛУГА №9032 

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

 Място за предоставяне на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.56 от Закона за устройство на територията и Наредба за разполагане на преместваеми обекти по  смисъла на чл. 56, ал.1 от ЗУТ; чл.13, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Необходими документи:

  • Актуална снимка на обекта, а за нови обекти – примерен проект и снимка на мястото за разполагане;
  • За обектите за търговия с хранителни стоки, в това число и плодове и зеленчуци - съгласувателно писмо или удостоверение от “Областна дирекция по безопасност на храните” - Варна относно съответствието с НАРЕДБА № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните;
  • За “маси пред заведения” - оразмерена схема за разположението;
  • За преместваеми обекти, разположени в общински и държавни имоти – скица с указан начин на поставяне, с определено пространствено разположение на основния и обслужващите го преместваеми обекти, техния вид, размер и функции, отстоянията им от сгради и регулационни и имотни граници;
  • Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ, в случаите на разполагане на ПО в имоти – частна собственост;

*** Забележка: за територии, отдадени на концесии или под наем се прилагат допълнително:

-          Концесионен договор /Договор за наем;

-          Схема за разполагане на преместваеми обекти съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК, съгласувана от МТ, както и обяснителна записка към нея;

-          Писмо за съгласуване на горепосочената схема от МТ;

-          Протокол от ЕСУТ

Такса на административната услуга: 20.00лв.

            Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 14 дни;

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

- за обекти, разположени на общински терени – за срок до 3 (три) години;

- за обекти, разположени в частни имоти – за срок до 5 (пет) години;

- за обекти, разположени на морските плажове – за срока на действие на концесионния договор или договора за наем.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.