Търсене

Разглеждане и одобряване на схеми по реда на чл. 56 от ЗУТ - УСЛУГА №9144

УСЛУГА №9144 

Разглеждане и одобряване на схеми по реда на чл. 56 от ЗУТ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.56 от ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост на поземления имот или учредено право на строеж;
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК);
 • Копие от действащ  ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала”
 • Три броя схеми по реда на чл. 56 от ЗУТ.
 • Положително становище или съгласуване на схемата на органите по РДВР - пожарна и аварийна безопасност.
 • Положително становище или съгласуване на схемата на органите по ОДП – сектор пътна полиция.
 • Съгласувана схема на временните връзки / Ел.; ВиК; пътна връзка/.
 • Схемите за преместваемите обекти на територията на плажната ивица – предмет на концесионен договор се одобряват от МРРБ
 • Схемите за териториите на СО и територии с национално значение, се съгласуват

предварително с МРРБ

 • Схемите за курортните комплекси и Морската градина се процедират по чл.30 и чл.38 от НРППО по чл.56 от ЗУТ на Общински съвет – Варна – необходимо е становище на комисията съгласно чл.32, ал.1 и чл.38, ал.3 от същата наредба. 

*Забележка: Схемите да са съгласувани с НИНКН за обекти в защитените територии на културно историческото наследство. 

Такса на административната услуга:  100 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  една година 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.