Търсене

Презаверяване на разрешение за строеж - УСЛУГА №9145

УСЛУГА №9145

 

Презаверяване на разрешение за строеж 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 153, ал. 2, ал. 3 от ЗУТ; 

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 • Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот
 • Копие от действащ ПУП (ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП и др.), заверен „вярно с оригинала“
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца
 • Разрешение за строеж №.................................г. – оригинал
 • Строителни книжа, съгласно изискванията на чл. 157, ал. 1, чл. 158 и чл. 159 от ЗУТ (ако има такива)
 • Констативен протокол от районната администрация във връзка с чл. 153, ал. 2 от ЗУТ, от който да е видно на какъв етап е в момента извършеното строителството
 • Документи и актове по Наредба №3 за съставяне на актове и  протоколи по време на строителството (ако има такива). 

Такса на административната услуга: съгласно НОАМТЦУТОВ – 50,00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;

2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;

3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение. 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.