Търсене

Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост -УСЛУГА №9042

УСЛУГА №9042  

Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.587 от ГПК  и АПК

Необходими документи:

  • Актуална скица на имота, издадена от СГКК – гр. Варна или съответните районни администрации и кметства на Община Варна или от ОСЗ – гр. Варна, в зависимост от местонахождението на имота. При възстановена по реституционните закони собственост, се представя копие от съответното решение, заповеди и др., включително протокол за въвод във владение на имота;
  • 2 (два) бр.  попълнени от заинтересуваното физическо или юридическо лице молби – декларации;
  • Удостоверение от дирекция „Местни данъци“, доказващо подадена декларация по ЗМДТ от страна на заинтересованото физическо или юридическо лице за имота – предмет на обстоятелствената проверка;
  • Документ, доказващ наличие на правен интерес от извършване на адм. услуга – документ за собственост, съдебни решения и др.;  

Цена на административната услуга: обикновена – 180,00 лева                                     

 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 (шест) месеца

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.