Търсене
15 януари 2013

Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане - УСЛУГА № 90091

УСЛУГА № 90091

 

Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане

 Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гишета от № 5 до № 8, Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”. Процедурата се стартира след представяне на писмено съобщение или съдебно решение, пред длъжностно лице по гражданско състояние.

 Място за предоставяне услугата на клиента: гишета от № 5 до № 8, Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”.

 Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ.

Необходими документи:

  1. Лична карта
  2. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Такса на административната услуга:

безплатно

 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

7 дни, като денят на раждането не се брои, когато актът се съставя въз основа на съобщение за раждане;

3 дни от датата на получаване на решението, когато актът се съставя въз основа на съдебно решение.

 Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок

 

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.